Fegyelmi szabályzat

 

Abdai Horgász Egyesület

FEGYELMI SZABÁLYZATA

 

Elfogadva Az Abdai Horgász Egyesület közgyűlésének

Az Egyesület Fegyelmi Szabályzatának elfogadásáról szóló

9/2014.(XII. 14.) számú határozatával.

 

 1. §

FEGYELMI SZABÁLYZAT CÉLJA

 

A horgászatra vonatkozó jogszabályok, az Egyesület Alapszabálya, Horgászrendje, az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata és más egyesületi határozatok betartásának, valamint az Egyesületi élet tisztaságának biztosítása érdekében e szabályzatban meghatározott fegyelmi vétségek elkövetőivel szemben a cselekmény arányában történő fegyelmi büntetés alkalmazása.

Vonatkozó jogszabályok rendeletek:

 • Magyar Országos Horgász Szövetség Horgászrendje
 • A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény.

 

 •  A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet.

 

 • Abda község Önkormányzat képviselő – testületének 21/2006.(VI.29.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról.
 • Az Abdai Horgász Egyesület Horgászendje
 • Az Abdai Horgász Egyesület Alapszabálya
 • Az Abdai Horgász Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

 

 

 

 

 

 1. §

 

FEGYELMI VÉTSÉGEK

 

Fegyelmi vétséget követ el az a horgász:

 

1., Akit horgászattal-, halászattal kapcsolatos bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek.

 

2., Aki ellen halgazdálkodással összefüggő szándékos bűncselekmény miatt a bűnüldöző, ill. igazságügyi szervek jogerős marasztaló határozatot hoztak.

3., Aki az Egyesület vezető tisztségviselője és a tisztségéből adódó kötelezettségeket szándékosan nem végzi el vagy ez irányú kötelezettségét elhanyagolja.

4., Aki az Egyesület Horgászrendjében, Szervezeti és Működési Szabályzatában és az Alapszabályban foglaltakat megsérti.

5., Aki az Országos Horgászrendben foglaltakat megszegi.

6., Aki a Horgász Egyesület halgazdálkodásával és a horgászattal kapcsolatos környezetvédelmi előírásokat szándékosan vagy gondatlanul megszegi.

7., Aki a Horgász Egyesület Határozataiban foglaltakat szándékosan vagy gondatlanul megszegi.

8., Aki az Egyesület fegyelmi jogkörében eljáró szervének idézésére a fegyelmi tárgyaláson tanúként (kellő indok nélkül) nem jeleneik meg, a tanúvallomását megtagadja, vagy rosszhiszeműen valótlant állít.

9., Aki az Egyesülettel szemben fennálló anyagi és természetbeni kötelezettségeit az előírt határidőn belül nem teljesíti.

 

3.§ FEGYELMI BÜNTETÉSEK

1., Szóbeli figyelmeztetés

2., Írásbeli figyelmeztetés

3., Az Abdai Horgász Egyesület kezelésében lévő vízterületére vonatkozóan a horgászattól való eltiltás 3 hónap – 2 év közötti időtartamra.

4., Az Abdai Horgász Egyesület tagságából történő kizárás.

 

4.§ KISZABHATÓ FEGYELMI BÜNTETÉSEK MÉRTÉKE

1., Szóbeli figyelmezetésben részesíthető aki:

a., Horgászhelyét napnyugta után nem világítja ki.

b., Aki etető hajóval a szomszéd vagy a szemben horgászó horgásztársát zavarja.

c., Aki az etetőbója elhelyezésével a szomszéd horgászt zavarja.

d., Aki horgászhelyét horgászás közben elhagyja és a szerelékeket nem veszi ki a vízből.

e.,Aki horgásztársának keresztbedob, és ezzel zavarja a horgászatban.

f., Aki a horgászhelyét nem tartja rendben.

2., Írásbeli figyelmeztetésben részesíthető aki:

a., Aki a 4.§ (1.) bekezdés a-e pontjaiban foglaltakat a szóbeli figyelmeztetés ellenére azonnal nem szünteti meg.

b., Aki a 4.§ (1.) bekezdés f pontjában foglaltakat 7 napon belül nem szünteti meg.

c., Aki bizonyíthatóan a horgásztársa etetésén horgászik.

d., Aki a horgásztársa horgászhelyén horgászik horgásztársa előzetes írásbeli engedélye nélkül.

e., Aki horgászhelyén szemetet hagy.

f., Aki bojlival vagy pellettel horgászik és nem tart magánál nagyméretű merítő szákot és pontymatracot valamint sebfertőtlenítőt.

3., Az Abdai Horgász Egyesület kezelésében lévő vízterületére vonatkozóan a horgászattól való eltiltás:

a., Horgászattól történő eltiltás 3 hónap időtartamra:

aa., Aki a 2. pontban foglaltaknak nem tesz eleget.

b., Horgászattól történő eltiltás 1 év időtartamra:

ba., Aki a  kifogott hal tárolási szabályait megsérti.

bb., Kifogott hal kicserélése a haltartóból.

bc.,Mérőszalag és mérleg hiánya.

bd., Golyóstoll hiánya horgászat közben.

 

be., Halőri tevékenység zavarása.

bf., Halőr munkájának akadályoztatása a fogási napló halőr részére át nem adása.

c., Horgászattól történő eltiltás 2 év időtartamra:

ca.,Aki megengedettnél több horgászbottal horgászik.

cb., Aki a megengedettnél több horoggal horgászik.

cc., Aki a vízterületről halivadékot visz el.

cb.,Aki az Abdai Horgász Egyesület Horgászrendjében megengedettnél több fehérhalat tart meg.

cd., Aki méreten aluli halat tart meg.

ce., Aki a fogási naplót nem rendszeresen vezeti.

cf., Aki a szereléket vízbe helyezi a hal fogási naplóban történő beírása előtt.

 

4., Az Abdai Horgász Egyesület tagságából történő kizárással büntethető:

a., Aki a tagdíjat, területi jegy díját a költségvetési év március hó 30. napjáig nem fizeti be.

b., Aki 5 kg feletti halat megtart vagy elvisz a tó területéről.

c., Aki a tó területéről halat tulajdonít el.

d., Aki a napi megengedett mennyiségnél több halat visz el.

e., Aki tilalom alá eső halat szákba tesz.

f., Aki a napi mennyiségi, időszaki, súly, faj szerinti korlátozását megszegi.

g., Aki halmozott vétséget követ el.

gy., Aki az Egyesület Alapszabályában, Horgászrendjében és Szervezeti és Működéi Szabályzatában foglaltakat súlyosan és többszörösen megszegi.

h., Aki a horgásztó területén található növényzetet, valamint az egyesület vagyonát szándékosan megrongálja.

i., Aki érvényes horgászengedély nélkül horgászik.

 

 

5.§ FEGYELMI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK

 

A tagság fegyelmi ügyeiben

 1. Fokon:                 Az Abdai Horgász Egyesület Fegyelmi Bizottsága
 2. Fokon:                 Az Abdai Horgász Egyesület Vezetősége

A vezetőségi tagokkal szembeni fegyelmi ügyekben a Közgyűlés jár el.

6. §

FEGYELMI ÜGYEK KIZÁRÁSÁNAK SZABÁLYAI

1., Fegyelmi ügyekben nem járhat el a sértett személy

2., Fegyelmi ügyben nem járhat el az eljárás alá volt személy egyenes ágú hozzátartozója.

3., II. fokú eljárásban nem vehet részt a 6.§ 1-2 pontjában foglaltakon túl az a személy aki az I. fokú eljárásban részt vett.

 

7.§ ELÉVÜLÉS SZABÁLYAI

Ha a fegyelmi vétség elkövetése óta több mint egy év, vagy ha az eljárás elrendelésére hivatott személy vagy szerv tudomására jutásától három hónap eltelt, fegyelmi eljárás nem indítható, kivéve, ha az ügyben büntető-, vagy szabálysértési eljárás indult. Ez utóbbi esetben az egy év elévülési idő a büntető, vagy szabálysértési eljárásban hozott határozat jogerőre emelkedését követő napon kezdődik.

8. § FEGYELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA

 Fegyelmi eljárás minden Abdai Horgász Egyesületi tag ellen elrendelhető, aki az Alapszabályban, Horgászrendben, Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakat megszegi. A fegyelmi eljárás csak írásban rendelhető el, amiben meg kell határozni az elkövetett fegyelmi vétséget.

 

 

1., Fegyelmi eljárást elrendelheti:

a., Az Egyesület társadalmi halőre.

b, Az Egyesület vezetősége.

c., Az Abdai Horgász Egyesület tagja megalapozott bizonyítékok birtokában.

e, Az Egyesület közgyűlése.

f, A sértett horgász a vezetőségen keresztül.

2., Az Egyesület társadalmi halőre és elnöke a tudomására jutott szabálytalanságokról köteles haladéktalanul elrendelni a fegyelmi eljárás lefolytatását. Fegyelmi eljárást az Egyesület elnökénél kell kezdeményezni írásban.

3., Tettenérés esetén jegyzőkönyvet kell felvenni és súlyos esetekben a horgászengedélyt a helyszínen bevonhatja az Egyesület vezetőségi tagja és az Egyesület társadalmi halőr. A jegyzőkönyvet az Egyesület elnökének 5 napon belül át kell adni. Az elnök a jegyzőkönyvet 5 napon köteles továbbítani a Fegyelmi Bizottság részére. A Fegyelmi Bizottság köteles a fegyelmi eljárást a megkeresés vagy a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 30 napon belül lefolytatni.

4., A fegyelmi tárgyalás időpontjáról a tanúkat és az eljárás alá vont személyt ajánlott levélben kell kiértesíteni, amelyben meg kell jelölni a fegyelmi tárgyalás helyét (ez az Egyesület székhelye 9151 Abda, Szent István u. 3.) és időpontját valamint a fegyelmi eljárás tárgyát.

5., A fegyelmi tárgyalásra megidézett eljárás alá vont személynek és a tanúknak kötelességük megjelenni. A fegyelmi tárgyalásról az eljárás alá vont személy és a tanúk csak különösen nyomatékos indokkal maradhatnak távol, ezen indokot az Fegyelmi bizottság elnökének írásban kell beterjeszteni. Különösen nyomatékos indokkal a fegyelmi tárgyalás időpontja 7 nappal áthelyezhető. Az áthelyezett időponton a fegyelmi tárgyalást meg kell tartani az eljárás alá vont távolmaradása esetén is és a döntést köteles elfogadni az eljárás alá vont.

6.,A Fegyelmi Bizottság döntéséről Határozatot hoz. A határozatot 2 eredeti példányban kell elkészíteni. 1 példány az eljárás alá volt személy példánya 1 példányt a jogerőre emelkedés

 

 

után meg kell küldeni az Egyesület titkárának. Az Egyesület titkára köteles gondoskodni a határozat határozatok tárába való bekerüléséről.

7. A bizonyítási eljárás után a Fegyelmi Bizottság határozatát zárt ülésen szótöbbséggel hozza.

 

9. § FEGYELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA GYEREK ÉS IFJÚSÁGI HORGÁSSZAL SZEMBEN.

1., Fegyelmi tárgyalás ifjúsági horgásszal szemben csak törvényes képviselője vagy gyámja jelenlétében folytatható le.

2., Fegyelmi eljárás gyermekhorgász ellen nem indítható. A gyerekhorgász szabályszerű horgászatáért a felügyeletét ellátó személy felelős. Fegyelmi eljárás alá a felügyeletet ellátó személy vonható.

3., Az eljárás menetére az 1-2 pontban foglaltak figyelembe vétele mellett a 8§-ban foglaltak az irányadóak.

10.§ FEGYELMI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

1., A Fegyelmi Bizottság 5 tagból áll.

2., A Bizottság akkor határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van.

3., A Bizottság döntéseit Határozattal hozza.

4., A Bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza.

5., A Bizottság munkájában nem vehet részt az a tag

a., Akinek közeli hozzátartozója (szülei, gyereke,házastársa,élettársa) az eljárás alá vont személy.

b., Aki munkajogi vagy fölérendeltségi kapcsolatban áll az eljárás alá vont személlyel.

c., Akinek tárgyilagos megítélése más okból (elfogultság) nem várható.

 

 

 

11. § JEGYZŐKÖNYV VEZETÉS SZABÁLYAI

1., A fegyelmi tárgyalásról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni.

2., A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

– A Horgász Egyesület nevét

– Az eljáró szerv nevét.

– Az eljáró szervezet megjelent tagjainak nevét.

– A jegyzőkönyv nevét.

– Az eljárás alá vont tag nevét, címét, horgászigazolványának számát, területi jegyének számát.

– A tanúvallomásokat és a bizonyítékokat.

– Az eljárás alá vont személy nyilatkozatát a terhére rótt cselekménnyel kapcsolatban.

– A fegyelmi tárgyalás időpontját.

– A Határozat szövegezését.

– Keltezést és az eljáró szerv és az eljárás alá vont személy aláírását.

 

12 § FEGYELMI HATÁROZAT TARTALMA

A Fegyelmi Bizottság Határozatát szótöbbséggel hozza.

1.,A Határozat három részből áll a bevezető, a rendelkező és az indokolás részből.

a., Bevezető rész tartalma: Ügyiratszám, Tárgy megnevezése.

b., Rendelkező résznek tartalmaznia kell:

–  Az eljárás alá vont személy nevét, címét, horgászigazolványának számát, területi engedély számát, az elkövetés helyét, időpontját, a számára felróható cselekményt, a büntetés mértékét és a fellebbezési lehetőségeket.

c., Az indokolás résznek tartalmaznia kell:

– Az eljárás alá vont személy nevét, címét, horgászigazolványának számát, területi engedély számát, az elkövetés helyét, időpontját.

 

 

– A cselekmény Horgászrendbe, Alapszabályba és Szervezetei és Működési Szabályzatba való ütközését.

– A Fegyelmi Szabályzat az eljárás alá vont személy cselekményéről rendelkező részét.

– Az eljáró szervezet hatáskörét és illetékességét meghatározó szabályzatokat.

– A keltezést és a Fegyelmi Bizottság elnökének aláírását.

 

13. § FELLEBBEZÉS SZEBÁLYAI

1., Az I. fokú fegyelmi Határozata ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet az eljárás alá vont személy. Fellebbezését az Egyesület Fegyelmi Bizottságához kell benyújtani írásban. A fellebbezési határidő elmulasztása jogvesztő. Amennyiben az I. fokú Határozat ellen fellebbezés a fellebbezési határidőig nem érkezik a Határozat jogerőssé válik.

2., Az eljárás alá vont személy az I. fokú Határozat kihirdetését követően fellebbezési jogáról írásban lemondhat, ezután az I. fokú Határozat azonnal jogerőre emelkedik.

3., Az I. fokú Határozat ellen az fellebbezési idő alatt szabályszerűen benyújtott fellebbezés a II. fokon eljáró szervhez kerül. A Fegyelmi Bizottsághoz benyújtott fellebbezést 5 napon belül el kell juttatni a II. fokon eljáró szervhez.

4., Ha a II. fokú szerv alaptalannak tartja a fellebbezést, akkor azt elutasíthatja és az I. fokú döntés jogerőre emelkedik.

5., A II. fokon eljáró szerv az I. fokú döntést szigoríthatja.

6., Amennyiben a II. fokon eljáró szerv alaptalannak ítéli meg az I. fokú dönt, akkor azt megsemmisíti és kötelezi az I. fokú szervet az ügy újbóli tárgyalására.

7., A II. fokú szerv jogerős határozata ellen fellebbezni nem lehet.

8., Az Egyesület törvényellenes határozatát az eljárás alá vont személy a Győri Járás bíróságnál megtámadhatja.

 

 

 

 

 

14. § HATÁLYBALÉPÉS

Az Egyesület a Fegyelmi Szabályzatot a 2014. december 14-én tartott közgyűlésén a 9/2014.(XII. 14.) számú határozatával elfogadta.

Az Abdai Horgász Egyesület Fegyelmi Szabályzat 2014. december 14-től hatályos.

 

Abda, 2014. december 14.

 

 ……………………………………                       ……………………………………………

       Németh Attila                                             Nagy Miklós Zsolt

          Elnök                                                              Alelnök                        

 

 

 …………………………………..                                 ……………………………………….

     Saru Dániel                                                                 Bogdán Róbert

       Titkár                                                                  Fegyelmi Bizottság Elnöke